STADGAR FÖR FÖRENINGEN

Naturbruk 2006-05-06 

Firma

Föreningens firma heter ”Naturbruk”

Ändamål

Föreningen har till ändamål att få samhället att bruka skogsmark på ett så skonsamt sätt att naturens egen dynamik och genfrekvens i möjligaste mån bevaras.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att sprida kunskap på alla upptänkliga sätt, exempelvis via en egen tidning på Internet, i vilken medlemmarna ansvarar för sina egna artiklar.

Föreningens medlemmar kan bilda sektioner som koncentrerar sin verksamhet till särskilda ämnesområden. En sektion kan välja en egen styrelse som är underordnad föreningens styrelse och stämma. Om någon sektion vill driva omfattande affärsverksamhet, exempelvis kurser och konferenser, bör sektionen bilda en självständig ekonomisk förening eller aktiebolag, vars styrelse själv bestämmer vilken relation den vill ha till styrelsen i föreningen Naturbruk.

Föreningens säte

I Umeå kommun, Västerbottens län

Medlemskap

Medlem i föreningen är den som betalat medlemsavgift

Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av styrelsen vid årsstämma. Tills vidare är den 200 kronor per år.

Styrelse

Styrelsen består av tre personer, eller så många som årsstämman beslutar. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassör. Ordförande byts vartannat år. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång väljer de övriga styrelseledamöterna en ersättare, som ingår i styrelsen fram till nästa årsstämma.

Styrelsens uppgift

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs vid årsstämma. Styrelsen skall verkställa årsstämmans beslut, handha ekonomin, föra räkenskaper, samt avge årsredovisning vid årsstämman.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

 Föreningen utser inom sig firmatecknare.

Räkenskaper

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till revisorerna under månaden januari.

Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Dessa skall avge sin revisionsberättelse under månaden februari.

Årsstämma

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls under mars månad. Kallelse via epost skall avsändas till alla medlemmar senast 20 dagar före årsstämma. Extra årsstämma skall hållas om styrelsen så beslutar.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens; verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av budget för kommande år
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Styrelsens förslag till aktiviteter under kommande år
 15. Inkomna motioner
 16. Övriga frågor

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till stämman.

Extra årsstämma

Extra årsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt. På extra årsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Rösträtt

Vid årsstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Eftersom denna förening bildas av personer som befinner sig på stort avstånd från varandra, organiseras sammanträden och stämma via epost. De medlemmar som saknar epost måste meddela sekreteraren e-postadressen till en person, som tar på sig uppgiften att förmedla budskap från och till föreningen.

Kallelse till stämman måste innehålla rik information om de punkter som ingår i föredragningslistan, exempelvis verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag till budget och verksamhet. Efter kallelse via epost, anmäler sig de medlemmar som önskar delta i sammanträdet till en ordförande, som upprättar en epostlista till de ”närvarande”. Synpunkter förmedlas mellan de närvarande via ordföranden. Var och en som har någon synpunkt sänder denna till ordföranden och kontrollerar att han fått den genom att begära läskvitto. Ordföranden förmedlar synpunkten ut till alla närvarande. Detta pågår tills ordföranden anser att dagordningens punkter har diskuterats färdigt. Ordföranden presenterar därefter förslag till beslut, och begär de närvarandes bifalla eller avslag. De beslutsförslag som förkastats, går ut till de närvarande för ytterligare diskussion. Detta pågår tills majoritet vunnits för alla de beslutsförslag som ordföranden presenterat.

Regler för ändring av stadgar

Förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Utträde

Medlem utträder ur föreningen genom att inte betala sin årsavgift i tid.

Uteslutning

Uteslutning av medlem sker om årsstämman finner att medlem motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Uteslutning får inte ske förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid. I beslutet skall skälen till uteslutningen redovisas och beslutet skall tillställas den berörde inom en månad.

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till annan ideell förening.

Kopia av protokoll från årsstämma skall efter upplösning översändas till Skattekontoret för avregistrering.